Panda! Go, Panda! ()

Filed under: Animation, , , , ,

Panda! Go, Panda!

Directed by:

Isao Takahata

Producers:

Shunzo Kato

Animated by:

Yuzo Aoki

Shingo Araki

Seiji Arihara

Masako Chiba

Kensetu Fukuhara

Hiroshi Fukutomi

Kanchi Hara

Kenji Haruki

Tamayo Hirata

Toshiyuki Honda

Takeo Horie

Hideo Kawauchi

Hiroko Kikuchi

Kenzo Koizumi

Yoshifumi Kondo

Yoichi Kotabe

Seishi Kubota

Takao Kozai

Minoru Maeda

Kazuyoshi Minato

Hayao Miazaki

Kazue Morimoto

Hisatoshi Motoki

Bushi Motoori

Koichi Murata

Mariko Murata

Eiichi Nakamura

Kiyoshi Nakamura

Shin’ichi Ohtake

Toshistugu Saida

Yuko Sakashita

Kazuyoshi Shimada

Joubu Shinagawa

Yumiko Suda

Motoshi Suzuki

Yukio Suzuki

Michiko Takahashi

Tomoco Tanaka

Tsutomu Tanaka

Megumi Ueno

Hiroshi Wagatsuma

Michishiro Yamada

Yasuhiro Yamaguchi

Yasuo Otsuka

Music by:

Masahiko Satoh

Studio:

TMS Entertainment

Release date:

17/09/1972

Running time:

33:35

Color process:

Colour

Synopsis


While her grandmother is out of town, Mimiko, a young orphan, befriends a giant panda bear and his son.


Suggestions are not enabled for this post.